รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ และ พมจ.กระบี่ พร้อมหนุนหน่วยจัดการเด็กกระบี่เพื่อเสริมโอกาสและสมรรถนถะเครือข่ายด้านเด็ก

          วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยจัดการเด็กกระบี่ (คิดเป็นเล่น) โดย กลุ่มมาหยาสร้างสรรค์ สโมสรลูกปูดำ จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะเครือข่ายพี่เลี้ยงและแกนนำเด็กและเยาวชนใน 8 อำเภอ จำนวน 28 โครงการ
ภายใต้ การสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.

          นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ PM. หน่วยจัดการเด็กกระบี่ (คิดเป็นเล่น) กล่าวถึง วัตถุประสงค์กิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมทักษะให้กับแกนนำเด็กและพี่เลี้ยง จำนวน 28 กลุ่ม โดยที่ผ่านได้มีการจัดเวทีเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยในครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการของการเสริมสร้างทักษะผ่านหลักสูตรที่ 5 เป็นหลักสูตรระยะสุดท้ายของการดำเนินงาน โดยได้ออกแบบเป็นรูปแบบ Hybrid มีเครือข่ายพี่เลี้ยงเข้าร่วมออนไซด์ ส่วนแกนนำเด็ก เข้าร่วมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดกระบี่ ค่อนข้างมีความรุนแรงมาก และในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม กว่า 80 คน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะเน้นการบริหารจัดการและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อรายงานความผลลัพธ์กิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวิทยากร นายฮาริส มาศชาย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กฯ พร้อมด้วย ดร.ฐิติชญาน์ บุญโสม นักวิชาการโครงการ และ นายการานี แดงร่า ร่วมเป็นวิทยากรหลักพร้อมพี่เลี้ยงหน่วยจัดการ

          ที่สำคัญกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มาร่วมหนุนเสริมพลังการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สู่การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

         นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้เกียรติปาฐกถา เรื่องของเด็กใครว่าไม่สำคัญ!! ในเวทีเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ คิด•เป็น•เล่น ถึงความสำคัญของเด็กพร้อมเล่าถึงสถานการณ์ภาพรวมด้านเด็กและเยาวชน กับ 5 ต้นแบบ พลังเด็กเปลี่ยนโลก สู่การเป็น Active Citizen พลเมืองของประเทศที่มีความตระหนักรุ้รับผิดชอบต่อสังคม โดยจำเป็นต้องมี 10 Q อาทิ ความมุ่งมั่น การสื่อสารเก่ง การสร้างสรรค์ อารมณ์ต้องดี มีความสุข สุขภาพอนามับสมบูรณ์ มีสติ มีคุณธรรม และรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น พร้อมหนุนเสริมการทำงานของหน่วยจัดการเด็กกระบี่ให้เป็นต้นแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อขยายให้เข้าถึงกลุ่มเด็ก เช่น สภาเด็กในระดับตำบล เป็นต้น

          ขณะที่ นายสุนทร ศรีเมฆ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวชื่นชมกิจกรรมของหน่วยจัดการเด็กกระบี่ว่า ถือเป็นการมอบโอกาสที่ดีแก่เด็กกระบี่ ในการที่มาร่วมสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ในพื้นที่ต่างๆและทุกกลุ่ม เด็กที่มีความหลากหลาย กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนอย่างดี ที่สำคัญ สโมสรลูกปูดำ ถือเป็นหน่วยจัดการเด็กกระบี่ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดกระบี่อย่างมาก พมจ.ยินดีร่วมสนับสนุนและหนุนเสริมการทำงานอย่างเต็มที่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจังหวัดกระบี่ไปร่วมกัน

          เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะเครือข่ายพี่เลี้ยงและแกนนำเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ นอกจากต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของหน่วยจัดการเด็กกระบี่ ที่พร้อมมอบโอกาสและตัวอย่างการเรียนรู้ละสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น