ยิ่งลดขยะ ยิ่งคิด ยิ่งสร้างสรรค์

You are currently viewing ยิ่งลดขยะ ยิ่งคิด ยิ่งสร้างสรรค์

ยิ่งลดขยะ ยิ่งคิด ยิ่งสร้างสรรค์
กลุ่มWall-E โรงเรียนวิทยาการอิสลาม

นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยเศษขยะ
ผ่านกิจกรรมศิลปะและการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์

คุณรู้หรือไม่ คนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะถูกทิ้งมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ และยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจากข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะมากถึง 27.4 ล้านตัน เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 1.6% ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัว การท่องเที่ยว และปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ขยะบางส่วนอย่าง ขยะพลาสติก ซึ่งมีปริมาณประมาณ 2 ล้านตัน มีเพียงแค่ 5 แสนตันเท่านั้น ที่ถูกนำไปรีไซเคิล ในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ และมีขยะมากถึง 27% ที่ถูกกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ ขยะเหล่านี้บางส่วนเล็ดลอดกลายเป็นขยะจากบนบกที่ถูกปะปนทิ้งลงสู่ท้องทะเล ซึ่งกำลังก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเล เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล อย่างที่กำลังประสบภาวะวิกฤตมลพิษทางทะเลอยู่ในขณะนี้

คำถามคือ จะทำอย่างไรให้ปริมาณขยะเหล่านี้ลดลง คำตอบของคำถามนี้คงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทุกๆ คน นั่นคือ การลดการสร้างขยะ โดยเริ่มต้นลดขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันลง และหนึ่งในแนวคิด ในการลดปริมาณขยะ ที่ทุกคนสามารทำได้ง่ายๆ คือ ลดขยะตามแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)

คิด-เป็น-เล่น : กิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสุข จังหวัดกระบี่ 
สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส โดยมาหยา สร้างสรรค์ สโมสรลูกปูดำ เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่กระบวนการการคิด วางแผน และลงมือทำได้จริง โดยส่งความคิดในรูปแบบโครงการเข้ามา เพื่อขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่ 35,000 ถึง 50,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมจริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 64 ถึง กุมภาพันธ์ 65 จำนวน 25 โครงการ กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ และเวทีถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์

ส่งแบบเสนอโครงการ https://drive.google.com/…/13H6Re2DbwLF3YEJKG3jJix8fDiY…
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 64

ประกาศผล 25 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมได้รับทุนสนับสนุนทุนดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 64

ใส่ความเห็น